Gravity Playground เครื่องเล่นสนาม พื้นสนามเด็กเล่น แทรมโพลีน สไลเดอร์
Gravity Playground เครื่องเล่นสนาม พื้นสนามเด็กเล่น แทรมโพลีน สไลเดอร์

1. เงื่อนไขการรับประกัน

1. 1) การรับประกันครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความรับผิดพลาดและข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น

1.2) ลูกค้าต้องไม่พยายามใช้ผลิตภัณฑ์หากมีชิ้นส่วนใดชำรุด ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับลูกค้าเอง

1.3) ทางบริษัทจะรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด ตามระยะเวลารับประกันเท่านั้น

1.4) การรับประกันสินค้า ไม่รวมค่าบริการของช่างที่เข้าไปติดตั้งอะไหล่

 

2. ระยะเวลาการรับประกัน

10 ปี – โครงสร้างเหล็กแทรมโพลีน พร้อมแกนต่อ

2 ปี – แผ่นกระโดด และสปริง

1 ปี – ชิ้นส่วนอื่น ๆ ของแทรมโพลีน เช่น ตาข่าย ชุดน็อต เป็นตัน

 

3. สินค้าที่ยกเว้นการรับประกัน

3.1 ความเสียหายที่เกิดจากการสิกหรอ ตามปกติของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

– การเกิดสนิมของเหล็ก

– การเสีอมสภาพของวัสดุจากรังสี UV

-การยืดของสปริง

3.2 ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสภาพอากาศ เช่น ฝน ลม น้ำท่วม เป็นตัน

3.3 ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหติ และการใช้งานไม่ถูกวิธี เช่น

– การฉีกขาดหรือชำรุดเนื่องจากของมีคม หรืออุปกรณ์ต่างๆ

– ลูกค้าใช้เพื่อธุรกิจออกงาน โรงเรียน มูลนิธิ ซึ่งเสี่ยงต่อการใช้งานมากเกินน้ำหนักที่รับได้

 

4. ขั้นตอนการเคลมประกันสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งรายละเอียดรุ่นสินค้า ชิ้นส่วนที่ชำรุด

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์โทรติตด่อของลูกค้า เลขที่ออเดอร์ และ วันที่สั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 ส่งภาพถ่าย หรือวิดีโอ ที่ชัดเจนของชิ้นส่วนทีชำรุด

ขั้นตอนที่ 5 ส่งชิ้นส่วนที่ชำรุดบริษัทตรวจสอบ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งชิ้นส่วนนั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 8 บริษัทจะพิจารณาชิ้นส่วนที่เคลมให้ภายใน 7 วัน (กรณีมีสินค้าในสต็อค) โดยขนส่งเอกชน

ขั้นตอนที่ 7 บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งอะไหล่ให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 8 ลูกค้าที่อยู่ กทม หากต้องการใช้บริการช่างในการเปลี่ยนอะไหล่ จะมีค่าบริการแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละเคส

กดเพื่อลงทะเบียนสินค้า
Gravity Playground เครื่องเล่นสนาม พื้นสนามเด็กเล่น แทรมโพลีน สไลเดอร์